Siirry sisältöön

Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapialla tuetaan monipuolisesti asiakkaan päivittäistä elämää mm. itsestä huolehtimista, koulutyötä, leikkitaitoja ja vapaa-ajan viettämistä. Toimintaterapeuttisen käsityksen mukaan ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa omien valintojensa ja toimintansa kautta. Toimintaterapeutti ymmärtää erilaisten toimintojen ja yhteisön toimintaan osallistumisen yksilöllisen merkityksen. Toimintaterapeutti muokkaa ja soveltaa toimintaa siten, että se edistää asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen omassa ympäristössään.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto, valmentajan ja asiakkaan yhteinen projekti, jossa asiakas tuettuna tavoittelee yhdessä asetettuja päämääriä vahvuuksiaan hyödyntäen.

Työskentelyllä vaikutetaan mm. arjen- ja elämänhallintaan, itsenäistymiseen, itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen opiskelussa, työssä ja vapaa-ajalla.

Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu tapaamisissa asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä tai vastaanotolla Terapiapajalla.Yhteyttä pidetään myös sähköpostitse ja puhelimella.

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti. Tapaamisia on noin 1 - 2 kertaa viikossa. Terapiapajalla työskentelee kolme neuropsykiatriseksi valmentajaksi kouluttautunutta toimintaterapeuttia.

Fysioterapia

Fysioterapian menetelmät kohdistuvat asiakkaan kehon, liikkeen, liikkumisen ja koko toimintakyvyn parantumiseen ja ylläpysymiseen. Terapiassa pyritään vaikuttamaan toimintakykyä rajoittaviin syihin ja korostamaan asiakkaan vahvuuksia. Lisäksi fysioterapeutit osallistuvat asiakkaan perheen ja lähiympäristön ohjaukseen asiakkaan arjessa ja harrastuksissa, sekä opastavat apuvälineiden hankinnassa ja käytössä.

Vauvojen terapia

Varhaisterapia on vauvan kehityksen analysointia ja tukemista. Kehitystä ohjataan mahdollisimman normaaliksi käyttäen herkkyyttä nähdä lapsessa tapahtuvat muutokset ja auttamalla lasta löytämään omat vahvuutensa. Varhaisterapiassa ohjataan myös vanhempia lapsen kehitystä tukevaan käsittelyyn.

Allasterapia

Vesi elementtinä on terapeuttinen ja sen ominaisuudet antavat mahdollisuuden toteuttaa terapiaa monipuolisesti. Vesi vapauttaa lasta liikkumaan ja lisää lapsen mahdollisuuksia nauttia liikkeistään. Monipuoliset liikekokemukset vedessä ja veden ominaisuudet lisäävät kehon hahmottamista ja hallintaa.

Terapiaryhmät

Terapiapajalla on mahdollista järjestää erilaisia terapiaryhmiä tarpeesta riippuen.

Tanssi-liiketerapia

Tanssi- liiketerapia on monitieteinen ala, jossa tanssi luovana ilmaisu- ja taidemuotona yhdistyy psykologian tieteeseen. Tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen hahmottamalla ihmisen kehon kokonaisuutta monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Tanssi- liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka kuuluu luoviin taideterapioihin. Siinä aito, itsestä kumpuava liike ja läsnäolon laatu yhdessä luovan prosessin kanssa mahdollistavat fyysisen, emotionaalisen ja psyykkisen kokemisen tason yhdistymisen. Asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on keskeinen tekijä yksilöllisesti asetettujen hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmä sopii kaiken ikäisille.

Terapiapajalla tanssi-liiketerapeuttina toimii Heli-Maija Rajaniemi, joka on myös Autenttisen Liikkeen kouluttaja.

Psykoterapia

Psykoterapia on pääasiassa keskustelun kautta tapahtuvaa asiakkaan elämäntilanteen tutkimista ja hoitoa. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta ja toimintakykyä. Psykoterapian avulla voi helpottaa toipumista kuormittavista elämänkokemuksista ja saada itselleen välineitä selviytyä myöhemmistä elämän eteen tuomista haasteista.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään yhdessä tapoja elää parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Tämän vuoksi asiakkaat kokevat tapaamiset usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.

Terapiapajalla psykoterapeuttina toimii Päivi Raitanen, jolla on vuosien kokemus eri ikäisten kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä ja ohjauksesta lasten vanhempien kanssa. Menetelminä ovat myös psykofyysinen psykoterapia, MindBodyBridging ja vuorovaikutuksellinen kehityspsykoterapia (DDP).